top of page

Integritetspolicy

Hur Bergdahls AB hanterar dina personuppgifter enligt GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ta ett större ansvar att ha kontroll på sina kontakter, kunder och leverantörers uppgifter. Du kan läsa mer på Datainspektionens hemsida.

Hur samlas personuppgifter in?

Bergdahls AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss när du:

• Efterfrågar information om våra produkter och tjänster via kundtjänst, mail eller webbsida.

• Köper Bergdahls produkter.

• Registrerar dig för ett av Bergdahls kundevent.

• Deltar vid Bergdahls kundträffar.

Hur använder vi dina uppgifter? Vilka rättigheter har du?​

Uppgifterna behandlas av oss för att kunna hantera din order, offertförfrågan eller information som du har önskat från oss. Vi använder dem även för att administrera våra utskick samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till framtida nyhetsbrev. Bergdahls AB lämnar ej ut personuppgifter till tredje part annat än de som nämns i andra punkten nedan.

• Vi lagrar ditt namn, befattning, adress, e-post, telefon och organisationsnummer vid köp.

• Vi lämnar ut din adress till tredje part vid orderleverans (Postnord, DHL, Schenker etc), e-postverktyget (GetaNewsletter) samt betaltjänst- och fakturasystem

• Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

• Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

• Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.

• Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv.

• I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss och att du då har rätt att få veta vad vi baserar våra erbjudanden till dig på för lagrad information.

• Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dina uppgifter hos oss.

Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Detta hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Cookies kan inte skada din dator. De innehåller ingen konfidentiell information såsom din e-postadress eller dina kortuppgifter. Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att förbättra våra besökares upplevelse samt se hur man interagerar med den. Du kan hantera inställningar för cookies i din webbläsare.

Har du fler frågor kring hur Bergdahls AB hanterar dina personuppgifter enligt GDPR, eller vill radera dina uppgifter - kontakta kundsupport@bergdahls.com.

How Bergdahls AB handles your personal data according to GDPR

On May 25 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. It is a common law that will make the same rules apply throughout the European Union. With GDPR, all organizations, traders and companies must take greater responsibility to control their contacts, customers and suppliers data.

 

 

How is personal data collected?

Bergdahls AB is responsible for the processing of personal data that you provide to us when you:

• Request information about our products and services via customer service, e-mail or webpage.

• Place an order or ask for a quotation.

• Register for one of Bergdahls customer events.

• Attend Bergdahls customer meetings.

• Supply us with products.

 

How do we use your information? What rights do you have?

The information is processed by us in order to handle your order, quotation request or information you have requested from us. We also use them to manage our mailings as well as for marketing purposes if you sign up for future newsletters. Bergdahls AB does not disclose personal data to third parties other than those mentioned in the second paragraph below.

• We store your name, working position, address, e-mail, phone and organization number when purchasing.

• We provide your address to a third party at order for delivery (Postnord, DHL, Schenker, etc.), the e-mail tool (GetANewsletter), and payment and billing systems.

• You may at any time be deleted from the systems (with certain restrictions, such as the accounting law).

• We store your data for purchase for 7 years in accordance with the accounting law.

• You are entitled to complain to the supervisory authority.

• You have the right to find out where your information has come from, if you have not registered it yourself.

• In newsletters, we can send offers that are tailored by your data with us, and you have the right to know what stored information we base our offers on.

• You are entitled to obtain an extract of all information we have about you.

 

Cookies

A cookie is a small file that is stored on your computer, phone or other device when you visit a website. This helps the website providers to recognize your device the next time you visit their website. Cookies can not harm your device. They do not contain confidential information such as your e-mail address or card details. We use cookies on our website to improve our visitors' experience and to see how you interact with it. You can manage cookie settings in you browser.

If you have further questions about how Bergdahls AB handles your personal data according to GDPR or want to delete your information - contact us at kundsupport@bergdahls.com.

 

bottom of page